แจ้งข้อมูลเพิ่มเติม (16 ตุลาคม 2555)

แจ้งเปลี่ยนเมล์สำหรับติดต่อกับทางโครงการฯ จากเดิม 84projects@sipa.or.th เป็น projects84@sipa.or.th ครับ

 

แจ้งข้อมูลเพิ่มเติม (13 มิถุนายน 2555)

ผู้ได้รับทุนโครงการฯ สามารถ download ภาพวันงาน พิธีมอบทุนโครงการ "๘๔ โครงการ ๘๔ พรรษา มหาราชัน" ได้ที่ link นี้ครับ

https://plus.google.com/photos/105336909933261776670/albums/5753462003580907937?banner=pwa

   

แจ้งข้อมูลเพิ่มเติม (12 มิถุนายน 2555)

ทางโครงการฯ ขอแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินแต่ละงวด ดังนี้ครับ

         1. กรณีงานที่ส่งมามีการแก้ไขและได้รับการตรวจผ่านแล้ว (ตรวจสอบจากในระบบ)

จะต้องนำ SoftFile ที่ผ่านการตรวจผ่านแล้วนั้นจัดทำเป็นรูปเล่มมาใหม่ จำนวน 2 ฉบับ  พร้อมทั้งนำ SoftFile นั้น จัดทำเป็น CD/DVD จำนวน 2แผ่น แล้วดำเนินการจัดส่งกลับมาให้กับทางสำนักงานฯ เพื่อเตรียมประกอบการเบิกจ่ายเงิน (ทั้งนี้ ขอให้วงเล็บมุมซองด้วยว่า งานแก้ไขของ งวดที่เท่าใด)

         2. หากบริษัทใด ณ ตอนส่งงานมาครั้งแรก ยังมิได้ดำเนินการจัดทำใบแจ้งหนี้มา ขอให้ดำเนินการจัดทำใบแจ้งหนี้มาด้วย เพื่อประกอบการเบิกจ่ายเงินงวด (หากบริษัทจด VAT จะต้องทำการแยก VAT มาด้วย โดยเงินทุนที่ได้จะเป็นเงินที่ include VAT แล้ว)

        3. หากเช็คออกแล้ว สามารถให้ผู้อื่นมารับแทนได้ แต่ต้องทำหนังสือมอบอำนาจพร้อมลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท พร้อมประทับตราบริษัท พร้อมทั้งสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน (ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ออกหรือรับรองให้ไม่เกิน 6เดือน นับถึงวันที่มารับเช็ค) ที่ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท พร้อมประทับตราบริษัท

       4. ทางบริษัทต้องออกใบเสร็จรับเงินของบริษัท โดยหากบริษัทจดภาษีมูลค่าเพิ่มใบเสร็จจะต้องแยก VAT ด้วย หากมิได้นำใบเสร็จรับเงินของบริษัทมา จะไม่สามารถรับเช็คได้

        หากมีข้อสงสัยในข้อที่ 1 ให้สอบถามมายังเจ้าหน้าที่โครงการฯ ได้ทันทีโดย mail มาที่ 84projects@sipa.or.th ตั้ง subject : [รหัสโครงการ] สอบถามเรื่องการส่งงานเพื่อเบิกจ่ายเงินงวด ครับ

        แต่หากมีข้อสงสัยในข้อที่ 2-4 ขอให้สอบถามที่ฝ่ายการเงิน ของสำนักงานฯ        

       - หากโครงการขึ้นต้นด้วย BK ให้ติดต่อที่ 02-141-7219  เวลา 9.00 - 16.00 น. ครับ    

       - หากโครงการไม่ได้ขึ้นต้นด้วย BK ให้ติดต่อไปยังสาขาที่กำกับดูแลโครงการของท่านครับ

 

ประกาศ (31 พฤษภาคม 2555)

พิธีมอบทุนโครงการ ๘๔ โครงการ ๘๔ พรรษา มหาราชัน
วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๕.๔๕ น.
ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
 
ท่านสามารถลงทะเบียนได้ที่นี่

๑๓.๓๐ น. ลงทะเบียน
 
๑๔.๐๐ น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เดินทางมาถึงบริเวณศูนย์ประชุมวายุภักษ์
- เยี่ยมชมนิทรรศการ ๘๔ โครงการ ๘๔ พรรษา มหาราชัน ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ชั้น ๑
- เป็นประธานและมอบทุนโครงการ ๘๔ โครงการ ๘๔ พรรษา มหาราชัน จำนวน ๘๔ ทุน ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ชั้น ๒
 
๑๔.๓๐ น. ดร.ศุภชัย ตั้งวงศ์ศานต์ ประธานกรรมการบริหาร SIPA - กล่าวรายงานโครงการ ๘๔ โครงการ ๘๔ พรรษา มหาราชัน
 
๑๔.๓๕ น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- กล่าวเปิดงานและมอบทุนโครงการ ๘๔ โครงการ ๘๔ พรรษา มหาราชัน จำนวน ๘๔ ทุน
- มอบวุฒิบัตรแก่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 
๑๕.๔๐ น. ถ่ายภาพร่วมกัน
 
๑๕.๔๕ น. เสร็จสิ้นพิธีการ
 
หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศ (23 พฤษภาคม 2555)

 

รายชื่อคณะกรรมการกำกับดูแลและตรวจรับผลงานโครงการ 84 โครงการ 84 พรรษา มหาราชัน

          ตามที่ สำนักงานฯ ได้ดำเนินการประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนจาก ๘๔ โครงการฯ ไปแล้วนั้น ในการนี้ ขอประกาศรายชื่อกรรมการผู้ทำหน้าที่ตรวจรับโครงการดังกล่าว 10 กลุ่ม ดังรายชื่อต่อไปนี้

ชุดที่ 1

1.       ดร.วิรัช ศรเลิศล้ำวาณิช                     

2.       ดร.พีรสัณห์ บุณยคุปต์                       

3.       นายภาคภูมิ เอี่ยมจิตกุศล                             

4.       นางสุนิสา ทรัพย์ยิ่ง                           เลขานุการ

ชุดที่ 2

1.       ดร.สมคิด อมรสมานกุล                      

2.       ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก                                                                

3.       นายศิระ นกยูงทอง                          

4.       นายวรฉัตร เดชโยธิน                         เลขานุการ

ชุดที่ 3

1.       น.อ. ชนก หงส์น้อย                           

2.       ดร.กฤษฎ์ ฉันทจิรพร                         

3.       นางสาวทองรินทร์ ยิ้มปิ่น                    

4.       นางสาวสุพรรษา เวชตระกูล                 เลขานุการ

ชุดที่ 4

1.       ดร.กมล จิราพงษ์                   

2.       คุณพรชัย ธรรมรัตนนนท์                    

3.       นายนิพนธ์ จงรักตระกูล                     

4.       นายปรพล ช้างมงคล                         เลขานุการ

ชุดที่ 5

1.       ดร.อดิศักดิ์ สุกุล                             

2.       อ.ธีระ ศิริธีรากุล                             

3.       นายอนุชิต ชโลธร                            

4.       นายก้องกานต์ พงษ์พานิช          เลขานุการ

ชุดที่ 6

1.       คุณนันทวัน วงศ์ขจรกิตติ                    

2.       ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์                        

3.       นายธีรพัฒน์ ทองสุโชติ                      

4.       นางสาวปิยาภรณ์ ตรีพลอักษร               เลขานุการ

ชุดที่ 7

1.       ผศ. พบสิทธิ์ กมลเวชช                       

2.       ดร.ทัศนีย์ เจริญพร                          

3.       ดร. วิษณุ โคตรจรัส                          

4.       ดร.ศุจิมาลย์ สุวรรณโรจน์                    

5.       นายรัฐชพงศ์ สันติเมทนีดล                  

6.       นายอนนท์ เมืองมูล                           เลขานุการ

ชุดที่ 8

1.       นายศราวุธ เลาหะวิสุทธิ์                                        

2.       นายภูษิติ ก้อนสุรินทร์                       

3.       นางสาวนิภาภรณ์ เอื้อตรงจิตต์              

4.       นางสาวปณชล สาธรรม                      เลขานุการ

ชุดที่ 9

1.       นายประชา อัศวธีระ                        

2.       ผศ.ทรงเกียรติ ภาวดี                         

3.       นางสาวกุลศิริ จิรายุส                       

4.       นางสาวสุชาดา เจียรพิพัฒน์พงศ์             เลขานุการ

ชุดที่ 10

1.       นายธวัชชัย โคตรวงษ์                        

2.       รศ. วิรัตน์ พงษ์ศิริ                           

3.       นายอภิชัย เรืองศิริปิยะกุล                  

4.       นางสาวจตุรภรณ์ โชคภูเขียว                 เลขานุการ

       

ประกาศ (1 มีนาคม 2555)
 
สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ขอแจ้งรายละเอียดสำหรับผู้ได้รับทุนจากโครงการ ในการส่งงานงวดต่างๆ ดังนี้
 
- การส่งงานขอให้จัดทำหนังสือส่งมอบงานตาม Template ที่สำนักงานกำหนด
(สามารถ download ได้จากหน้าหลักผู้ขอรับทุน)
- ทางสำนักงานฯ จะถือวันที่เอกสารส่งถึงสำนักงานฯ เป็นวันที่ส่งมอบงาน
- หากงานที่ส่งเป็นเอกสารต่างๆ ขอให้ส่งเป็น Hard Copy  2 ชุด (โดยสามารถ download ตัวอย่างหน้าปกเอกสารได้จากหน้าหลักผู้ขอรับทุน) 
พร้อมแปลงเอกสารเป็น .pdf และส่งเป็น Soft File ดำเนินการ write ลง CD หรือ DVD พร้อมจัดส่งให้สำนักงานฯ จำนวน 2 แผ่น
- หากงานที่ส่งไม่ใช่เอกสาร ขอให้ส่ง file ซึ่งเป็นชนิดที่คณะกรรมการสามารถดำเนินการตรวจได้ เช่น source code, executable
file ให้กับสำนักงานฯ เป็นจำนวน 2 ชุด (write ลง CD หรือ DVD จำนวน 2 แผ่น)

ประกาศ (1 มีนาคม 2555)

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอแจ้งรายละเอียดสำหรับผู้ได้รับทุนจากโครงการ ในการส่งงานงวดต่างๆ ดังนี้

   - การส่งงานขอให้จัดทำหนังสือส่งมอบงานตาม Template ที่สำนักงานกำหนด (สามารถ download ได้จากหน้าหลักผู้ขอรับทุน)

   - ทางสำนักงานฯ จะถือวันที่เอกสารส่งถึงสำนักงานฯ เป็นวันที่ส่งมอบงาน

   - หากงานที่ส่งเป็นเอกสารต่างๆ ขอให้ส่งเป็น Hard Copy  2ชุด (โดยสามารถ download ตัวอย่างหน้าปกเอกสารได้จากหน้าหลักผู้ขอรับทุน) พร้อมแปลงเอกสารเป็น .pdf และส่งเป็น Soft File ดำเนินการ write ลง CD หรือ DVD พร้อมจัดส่งให้สำนักงานฯ จำนวน 2 แผ่น

   - หากงานที่ส่งไม่ใช่เอกสาร ขอให้ส่ง file ซึ่งเป็นชนิดที่คณะกรรมการสามารถดำเนินการตรวจได้ เช่น source code, executable file ให้กับสำนักงานฯ เป็นจำนวน 2 ชุด (write ลง CD หรือ DVD จำนวน 2 แผ่น)

 

ประกาศ (30 ธันวาคม 2554)

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนไม่เกิน 5 ล้านบาท จำนวน 4 ทุน เรียงลำดับตามรหัสข้อเสนอโครงการ ดังนี้

BK-00127 โครงการอัครดุริยะศิลปินราชสดุดี ๘๔ พรรษา (กิจกรรมที่ ๔)
BK-00385 โครงการเชลล์ดอนการ์ตูนไทยไปทั่วโลก
BK-00577 โครงการซอฟท์แวร์ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ภายใต้ชื่อ Humatrix8 
BK-00902 โครงการการพัฒนาศักยภาพระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการน้ำสูญเสีย

โดยกำหนดการปฐมนิเทศน์ผู้ได้รับทุนไม่เกิน 5 ล้านบาท ทางสำนักงานฯ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ทั้งนี้ ผลการตัดสินของสำนักงานฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

 

 

ประกาศ (9 ธันวาคม 2554)

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนไม่เกิน 1 ล้านบาท จำนวน 20 ทุน เรียงลำดับตามรหัสข้อเสนอโครงการ ดังนี้

 

BK-00018 โครงการเครซี่สไตค์โบลิ่ง (เพลสเตชั่น 3)
BK-00092 โครงการพัฒนาระบบอินฟราดา
BK-00174 โครงการซอฟต์แวร์บริการจัดการระบบอินเตอร์เน็ตครบวงจร
BK-00206 โครงการระบบซอฟต์แวร์ประยุกต์ร่วมกับมิเตอร์ไฟฟ้าอนุรักษ์พลังงาน เพื่อการใช้พลังงานอย่างพอเพียง
BK-00225 โครงการพัฒนาซอฟต์แวร์รายงานสภาวะการกินน้ำของสัตว์เลี้ยงในโรงเรือนระบบปิด
BK-00274 โครงการบุกเบิกอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทยไปต่างประเทศ ด้วยอสุรา ออนไลน์
BK-00320 โครงการ Medical Animation - การพัฒนา Demo Reel Digital Content และทำการตลาดสำหรับงาน Medical Animation ในไทย
BK-00495 โครงการ นีโอฟู้ดเอสเอ็มอี บนเมฆสีคราม
BK-00501 โครงการจีพีเอสดาต้าเซ็นเตอร์
BK-00561 โครงการอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาในการเข้าถึงข้อมูลโดยบาร์โค้ดสองมิติ
BK-00569 โครงการพัฒนาต่อยอด VevoCart Feature Enhancements
BK-00660 โครงการ เอส โอ เอส ประเทศไทย
BK-00666 โครงการผลิตและพัฒนาสื่อ Digital Content เพื่อสนับสนุนการรักษาโรคไต
BK-00680 โครงการเกมฟุตบอลออนไลน์บนเว็บสังคมออนไลน์ Facebook
BK-00749 โครงการซอฟต์แวร์นวัตกรรมและการให้บริการซอฟต์แวร์โดยใช้ iPad และ Android Tablet สำหรับร้านอาหาร
BK-00787 โครงการระบบบริหารจัดการคลังสินค้าด้วย Cloud Service ผ่าน iPod, iPhone, iPad
BK-00846 โครงการคลินิกสุขภาวะอนามัย 84 โรงงานเฉลิมพระเกียรติ
BK-00891 โครงการรีสอร์ทแอนด์ทราเวล
NE-00205 โครงการ 84 โรงเรียนเก่งภาษา 84 พรรษา เทิดไท้องค์ราชัน
SO-01087 โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (iMed) ในรูปแบบ Application Service Provider (ASP)

 

ขอเชิญผู้ยื่นข้อเสนอโครงการที่มีรายชื่อดังกล่าว เข้าร่วมปฐมนิเทศน์ในวันที่ 21 ธันวาคม 2554 และ
ขอให้ผู้มีรายชื่อยืนยันการเข้าร่วมปฐมนิเทศน์โดยแจ้งข้อมูลกลับ ดังนี้
- รหัสข้อเสนอโครงการที่ได้รับทุน 
- จำนวนผู้ที่จะเข้าร่วมปฐมนิเทศน์
- รายชื่อผู้ที่จะเข้าร่วมปฐมนิเทศน์ 
ส่งกลับมาภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2554 ทาง email : 84projects@sipa.or.th 
 
ทั้งนี้ ผลการตัดสินของสำนักงานฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

 

 

 

ประกาศ (8 ธันวาคม 2554)

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนไม่เกิน 3 แสนบาท ที่ได้ยืนยันเข้าร่วมงานปฐมนิเทศน์ ภาคกลาง ในวันที่ 14 และ 15 ธันวาคม 2554 ดังนี้

วันที่ 14 ธันวาคม 2554

1

BK-01016

สังคมสีเขียว

2

BK-00010

พัฒนาระบบงานด้วยแผนภาพความคิด

3

BK-00013

สมุดจดกฎหมาย

4

BK-00063

ระบบแบบฝึกหัดการเรียนบนมือถือและ tablet

5

BK-00080

เครื่องวิเคราะห์เลือดพร้อมทั้งระบบเลเซอร์สำหรับรักษาคนไข้โรคเอดส์และใช้ยารักษาควบคู่

6

BK-00128

รูมลิ้งค์ รีเซอร์เวชั่น

7

BK-00253

ระบบบริหารการผลิตจิวเวลรี่

8

BK-00309

การพัฒนาระบบการจัดการและจองห้องพักโดยใช้แนวคิด Cloud Computing สำหรับโรงแรมขนาดกลางและขนาดเล็ก

9

BK-00311

การตลาดออนไลด์ สำหรับเครือข่ายความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

10

BK-00350

เกม พลังงานทดแทน 

11

BK-00358

จีพีเอสไทยก้าวสู่สากล

12

BK-00386

Picnii (ระบบที่ทำให้การเรียนเป็นเสมือน ปิกนิก ไปทุกๆที่)

13

BK-00452

ดีลสแควร์

14

BK-00527

คุ้กคู โปรโมชันบินได้

15

BK-00582

ห้องสมุด 3 มิติเพื่อการเรียนรู้การทำเกมส์

16

BK-00652

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสารบบคดีความ

17

BK-00771

พัฒนา Multitouch Software เพื่อบูรณการการสอนเสริมทักษะผู้เรียน ผ่านเทคโนโลยีหุ่นยนต์

18

BK-00783

การพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลขีดความสามารถ (Competency) เพื่อการทำประเมินแบบ 360°

19

BK-00825

เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบสมองกลฝังตัว

20

BK-00832

อุปกรณ์ประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงและเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับรถจักรยานยนต์

วันที่ 15 ธันวาคม 2554

1

BK-00047

โปรแกรมบริหารร้านยาPharmaSys

2

BK-00117

แอนิเมชั่นเรื่อง พอเพียง กับโลแอนด์ลู

3

BK-00168

ระบบบริหารโลจิสติกส์อัจฉริยะ

4

BK-00219

ซอฟต์แวร์เกมอิสระเชิงพาณิชย์ที่มีการสอดแทรกความเป็นไทย

5

BK-00242

รถทัวร์ไทย (SaaS on Cloud)

6

BK-00341

ระบบบริหารจัดการอพาร์ตเมนท์และโรงแรมโดยเทคโนโลยีคลาวด์

7

BK-00375

โปรแกรมเริ่มต้นสำหรับโรงงานและร้านจิวเวลรีขนาดเล็กและขนาดกลาง

8

BK-00397

ระบบพิมพ์สกรีนหลายสีอัจฉริยะ

9

BK-00499

ซอฟต์แวร์ประมวลและแสดงผลแบบจำลองสามมิติจากภาพถ่ายทางการแพทย์

10

BK-00647

ระบบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในเชิงความหมายตามมาตรฐานในการแลกเปลี่ยนข้อมูลe-Document

11

BK-00709

ศูนย์บริการข้อมูลและวางแผนการท่องเที่ยวอย่างพอเพียง

12

BK-00764

ระบบสนับสนุนข้อมูลวางแผนการเดินทางสำหรับนักท่องเที่ยวด้วย Cloud Service

13

BK-00772

พัฒนาThaiVistA 2.0 โมดูลสำหรับ VistA VA (Open Source EMR)

14

BK-00789

ระบบการจัดการตั๋วอัจฉริยะ

15

BK-00800

ระบบบริหารจัดการความสัมพันธ์และความภักดีของลูกค้าผ่านการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ

16

BK-01128

D Cosmetic Online Services Application

ประกาศ (6 ธันวาคม 2554)

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จะประกาศผลผู้ได้รับทุนประเภทไม่เกิน 1 ล้านบาท ภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2554 โดยสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานฯ และโครงการฯ

 

ประกาศ (29 พฤศจิกายน 2554)
แจ้งวันปฐมนิเทศน์ของผู้ได้รับทุนไม่เกิน 3แสนบาท ภาคกลาง (ผู้ยื่นข้อเสนอโครงการที่มีรหัสข้อเสนอขึ้นต้นด้วย BK) เป็นวันที่ 14 และ 15 ธันวาคม 2554 ให้ผู้ได้รับทุนดังกล่าวยืนยันกลับด้วยเมล์ และระบุจำนวนคน พร้อมรายชื่อผู้ที่จะเข้าร่วมปฐมนิเทศน์ และรหัสข้อเสนอโครงการที่ได้รับทุน ภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2554
หมายเหตุ
 - เจ้าของข้อเสนอสามารถเข้าร่วมวันใดวันหนึ่งเพียง 1 วันเท่านั้น และแต่ละวันจะจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมไม่เกิน 21 ราย
 - สำนักงานฯ จะให้สิทธิสำหรับผู้ที่ส่ง email มาจองวันก่อน โดยพิจารณาจากวัน เวลาของผู้ส่ง email หากผู้ใดส่งก่อนจะมีสิทธิก่อน
 - กรณีมีจำนวนผู้จองเกิน 21 รายในวันนั้นๆ สำนักงานฯ จะปรับให้รายที่เกินโควต้า เข้าร่วมในวันที่เหลือทันที ทั้งนี้สำนักงานฯ จะแจ้งสรุปผลรายชื่อผู้เข้าร่วมงานตามวันที่ได้จองอีกครั้งทาง website โครงการ